Как да купя?
 • Попълвате формата
 • Получавате на e-mail линк за потвърждение
 • Плащате сумата онлайн
 • Получавате безплатно полицата по куриер
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.

УСЛОВИЯ

за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през https://www.online.ozk.bg

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящите Условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания (наричани за краткост Условията или Условия за използване на Системата или Условия за поръчка и плащане) се уреждат реда, начина и условията за предоставяне на на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през уебсайт на ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД (наричан по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ) с адрес: www.ozk.bg или www.online.ozk.bg, наричани по-долу за краткост САЙТА/СИСТЕМАТА. СИСТЕМАТА се обслужва технически от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.2. Тези Условия уреждат взаимоотношенията между:

1. „ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София” 7. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998г., представлявано заедно от двамата Изпълнителни директори или изрично упълномощен техен представител; електронна поща: headoffice@ozk.bg, национален денонощен телефонен номер: 0700 166 88.

2. Ползвател на застрахователни услуги (наричан по долу за краткост КЛИЕНТ), е физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на САЙТА, с посочени при поръчка име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК и други необходими данни, е заявило желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. КЛИЕНТ е и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на САЙТА.

 

II.ПРИЛАГАНЕ

Чл.3. Настоящите Условия се спазват винаги, когато КЛИЕНТЪТ заяви електронна поръчка през електронната страница, находяща се на www.online.ozk.bg,

Чл.4. С маркирането на САЙТА върху чек-бокс „Съгласен съм с Условията за използване на СИСТЕМАТА“, КЛИЕНТЪТ декларира, че се е запознал с настоящите Условия и ги приема изцяло.

 

III. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл.5. През САЙТA, КЛИЕНТЪТ ще има възможност да сключи застрахователен договор от разстояние за застрахователни продукти, за които Застрахователят е допуснал такава възможност или да заплати дължима вноска по вече издадена застрахователна полица, без да е необходимо да посещава офис.

 

IV. ДЕФИНИЦИИ

Чл.6. По смисъла на настоящите условия:

 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА е формата, в която се сключва застрахователния договор между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и КЛИЕНТА.
 • СЕРТИФИКАТ е удостоверителен документ за сключен застрахователен договор.
 • ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА/ ПОРЪЧКА/ ОНЛАЙН ЗАЯВКА/ ЗАЯВКА е направена заявка за предоставяне на застрахователни услуги, чрез уебсайта www.online.ozk.bg, където в процеса на заявяване  Клиентът собственоръчно въвежда в електронен формуляр своите и/или чужди лични данни и друга информация, необходими за издаването на застрахователната полица/ плащането на поредна дължима вноска.
 • КАЛКУЛАТОРИ – това са допълнителни ориентировъчен инструменти на сайта, които не са обвързани с поръчката и които могат да дадат на клиента индикативна цена за застраховките, без да е необходимо да се въвеждат всички данни за застрахованите обекти. Резултатът на КАЛКУЛАТОРИТЕ не включва потенциалните индивидуални отстъпки и надбавки, които би получил КЛИЕНТЪТ при окончателно тарифиране.
 • ЗАСТРАХОВАЩ е лицето, което е страна по застрахователния договор.

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМА ВНОСКА

Чл.7. За да стартира процесът,  КЛИЕНТЪТ следва да извърши  последователно следните действия в САЙТА:

1.1. След като КЛИЕНТЪТ зареди електронната страница www.online.ozk.bg има възможност да избере конкретен застрахователен продукт и:

-  да заяви желание за сключване на застрахователната полица като кликне на бутон „Купи онлайн“ или

-  да заяви желание за подновяване на изтекла или изтичаща застрахователната полица като кликне на бутон „Поднови полица онлайн “ или

-  да заяви желание за плащане на дължима вноска като кликне на бутон „Плати вноска“.

1.2. Заявки се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но се обработват в работни дни от 9,00ч. до 17,30ч., а в почивни дни от 11,00ч. до 17,30 ч.

1.2.1. Най-ранната възможна дата за Издаване на полица, заявена през сайта е 00,00ч. на деня след деня на изпращане на Заявката (Д+1). В този случай Заявката следва да е подадена най-късно до 15,00ч. и да се плати до 17,00ч. в Деня на поръчката (Д), ако е за полица Гражданска отговорност на автомобилистите или до 17,00ч. на следващия ден, за всички останали видове полици.

1.2.2. За Заявка за Издаване/Подновяване на полица, влизаща в сила след два и повече дни, крайният срокът за плащане е до 17,00ч. на деня след деня на изпращане на Заявката (Д+1).

1.2.3. Заявка за Плащане на поредна вноска по полица, следва да се заплати в срок до 17,00ч на деня след деня на изпращане на Заявката (Д+1).

1.2.4. Всички неплатени в срок заявки се анулират автоматично.

1.2.5. Клиентът може да поднови анулирана заявка и да  поиска нов линк за плащане, ако все още не е настъпил крайният срок за онлайн заявка на полица (15,00ч. на деня, преди датата на влизане в сила на полицата) или съответно крайният срок за плащане на дължима вноска.

2. В зависимост от избраната услуга, се отваря форма за заявка, в която КЛИЕНТЪТ е необходимо да попълни вярно и точно необходимите данни в описаните полета, да прикачи исканите изображения на документи (ако за конкретна полица се изискват такива),  да се съгласи с настоящите УСЛОВИЯ, като маркира полето за съгласие и да натисне бутон „ИЗПРАТИ“

3. След изпращане на ЗАЯВКА за издаване на Полица, КЛИЕНТЪТ ще получи на посочения e-mail адрес уведомление, че ЗАЯВКАТА му е приета и че със следващо електронно съобщение ще бъде уведомен, когато му бъде изготвено  от служител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ индивидуално Предложение за застраховане. Със съобщението, че му е изготвено индивидуално Предложение за застраховане,  КЛИЕНТЪТ ще получи и линк към страница на Сайта,  на която ще може да се запознае с Предложението.

След получаване на Предложението за Застраховане, КЛИЕНТЪТ следва да се запознае с условията описани в него.

На този етап на КЛИЕНТА се предоставят и необходимата Преддоговорна информация, Информация за продукта, Общи и специални условия, приложими за избрания застрахователен продукт, Условия за поверителност.

Ако КЛИЕНТЪТ приеме условията на Предложението и желае да сключи застрахователен договор, е необходимо да маркира че се е запознал/ приел  тези условия и да премине към етап „Плащане“.

Ако клиентът не желае да сключи полица, следва да маркира бутон „Не желая да сключа застраховка“.

След избор на бутон „Плати“, КЛИЕНТЪТ въвежда всички необходими данни за извършване на плащането и потвърждава направения до момента избор.

4. След изпращане на ЗАЯВКА за плащане на дължима вноска, с натискането на бутон „ИЗПРАТИ“, на екрана на Клиента се визуализират оставащите неплатени вноски с дата на падеж и дължима сума. Клиентът може да избере да плати една,  няколко или всичките, по реда на падежните дати.

След като КЛИЕНТЪТ маркира в чек-бокс вноските, които желае да плати и натисне бутон „Плати“, ще получи на посочения e-mail адрес уведомление, че ЗАЯВКАТА му е приета и че със следващо електронно съобщение ще бъде уведомен, когато му бъде изготвена  от служител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Сметка за дължима сума. Със съобщението, че му е изготвена Сметка за дължима сума,  КЛИЕНТЪТ ще получи и линк към страница на Сайта,  на която ще може да се запознае с нея и да я плати.

Клиентът следва да отвори/изтегли сметката за дължима сума, да се запознае с нея и  да провери дали правилно е посочил номера на полицата, при подаването на заявката. Той може да продължи с избор на бутон „Плати“ или бутон „Отказ“.

5. След успешно приключване на електронната поръчка ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща на имейл адреса, предоставен от КЛИЕНТА, потвърждение за успешно плащане.

 

Чл.8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за некоректна информация попълнена от КЛИЕНТА по време на заявката. За видимо некоректно попълнени полета, Заявките се изтриват без да се обработват.

Ако Клиентът на етап „Предложение“ установи допусната неточност, може да се обади на телефон посочен в изпратения му мейл и в сайта или да пише на e-mail online@ozk.bg, за уточняване със Служител на Застрахователя.

 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. (1) Застрахователните премии на застрахователните продукти, предлагани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ чрез САЙТА са в български лева (BGN). Към застрахователната премия се начислява данък от 2% по Закона за данък върху застрахователните премии, който се събира с нея.

(2) По задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, освен дължимия по предходното изречение данък, КЛИЕНТЪТ заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл.10 от НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия, суми от КЛИЕНТА се посочват отделно в застрахователната полица.

(3) Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат чрез дебитна/кредитна карта, издадена на името на застраховащия чрез предоставената функционалност (виртуален ПОС) на www.оnline.ozk.bg, през ePay или EasyPay (чрез предоставен код за плащане в офис на EasyPay или чрез банкомат с активна услуга B-Pay).

 

VII. ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА/НА СТИКЕР И СЕРТИФИКАТ “Зелена карта“ ПРИ ПЛАТЕНА ВНОСКА ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Чл.10. (1) Договорът се счита за сключен от момента на получаването от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ/КЛИЕНТА, по електронната му поща на потвърждението на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за полученото плащане. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.

(2) Подписана от Застрахователя Застрахователна полица по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се доставя в рамките на три работни дни, от деня, следващ плащането, по куриер, за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, на адрес на територията на РБългария. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за предаване на пратката, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се освобождава от задължението си да я достави. Същият ред се прилага и за доставка на стикер и сертификат „Зелена карта“  за платена вноска по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Проверка за наличие на сключена застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и срока ѝ на валидност може да направи всеки на сайта на Гаранционен фонд: http://eisoukr.guaranteefund.org/searchpolicy?pc=1,3&l=bg.

Застрахователят ще съдейства на всеки подаден сигнал от КЛИЕНТА за забавяне на доставка на полица по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, поверена на външен за страните доставчик. При наличие на забава, КЛИЕНТЪТ трябва своевременно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на имейл online@ozk.bg.

(3) След успешно приключване на електронната поръчка на застраховка, различна от „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща съобщение на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА, със застрахователната Полица, Сертификат, Общите и Специалните условия по застраховката  ( каквото е приложимо, в зависимост от избраната полица). Получената по електронна поща от КЛИЕНТА застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователната полица на хартиен носител, по желание или в случаите, в които му се налага да удостовери наличието ѝ пред трети лица.

За периода на валидност на застрахователния договор ползвателят на застрахователни услуги има право по всяко време да получи условията по договора на хартиен носител или на предоставен от него имейл адрес, когато изрично заяви това.

 

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

Чл.11. (1) По силата на чл.12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние КЛИЕНТЪТ може да се откаже от сключената чрез САЙТА застрахователна полица в срок до 14 дни от сключването ѝ.

(2) Застрахователни полици във връзка с пътуване, багаж или всички други краткосрочни застрахователни полици със срок по-малък от 1 календарен месец, не могат да се отказват по реда на предходната алинея.

(3) Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ по чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, той дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ частта от застрахователната премия и данъка върху същата, съответна на периода, през който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е носил риска, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените от последния административни разноски, в това число за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите стойността на стикера, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на КЛИЕНТА всички заплатени от него суми, с изключение на сумите по предходната алинея от настоящите Условия, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомление от КЛИЕНТА в свободен текст за упражняване правото му на отказ.

(5) За да упражни правото си на отказ по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по реда на чл. 12 от ЗПФУР, Клиентът е длъжен да върне на Застрахователя, получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

(6) В случай на неразрешена от картодържателя транзакция през Виртуалния ПОС на Застрахователя или при отказ от застраховка, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането.

 

IX. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.12. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обработва личните данни, предоставени от КЛИЕНТА в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

(2) Застрахователят ще обработва данните на КЛИЕНТИТЕ, които са заявили оферта за сключване на застраховка, единствено за целите на изготвяне на индивидуално Предложение за сключване на застраховка.

Подробна информация за основанията и целите за обработка на лични данни е посочена в "Уведомлението за поверителност", налично на сайта на застрахователя.

 (3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за:

 • грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от потребителя данни;
 • за грешки, направени по време на плащане поради некоректно попълнени от потребителя данни;
 • за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите Условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.

 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията в Сайта да се поддържат верни и актуални.

Чл.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и оформлението по всяко време и както намери за добре.

Чл.15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не гарантира, че достъпът до системата online.ozk.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля.

Чл.16. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – като непреодолима сила, случайни събития, извънредни обстоятелства, проблеми в глобалната Интернет мрежа, други извънредни технически или комуникационни причини, като срив на информационни системи, прекъсване на комуникационни линии, спиране на електрическо захранване и др. и в предоставянето на услуги извън контрола на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.17. За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  Клиентът се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на сайта www.online.ozk.bg, като същите не отменят и не заместват приложимите Общи и/или Специални условия към всеки отделен застрахователен продукт.

§2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ има право по всяко време и без предизвестие да променя настоящите Условия.

§3. Всяко изменение ще бъде обявено на САЙТА на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и продължавайки използването му след обявяването на такава промяна, КЛИЕНТЪТ се счита уведомен и обвързан с направените актуализации. Промените в тези Условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за доставка на застрахователна полица.

§4.  Настоящите Условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.online.ozk.bg са приети с решение на Съвета на директорите на 14.07.2020г. и влизат в сила от 27.7.2020г., изм. и доп. на 01.12.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. и доп. на 24.06.2021г., в сила от 13.07.2021г.