Как да купя?
  • Попълвате формата
  • Получавате на e-mail линк за потвърждение
  • Плащате сумата онлайн
  • Получавате безплатно полицата по куриер
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.

Поверителност

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Света София“ № 7, ет. 5 е администратор на лични данни.
Телефон за контакт: +359 2 981 31 22, е-mail: headoffice@ozk.bg
2. Настоящото уведомление за поверителност регламентира вида на личните данни, които ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД събира във връзка със сключването и обслужването на застрахователни договори и други договори, начинът, по който дружеството обработва тези данни, както и редът за предоставянето им на трети лица.
3. По смисъла на настоящото уведомление „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
4. ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД събира лични данни във връзка със сключването на застрахователни договори, което е предмет на дейност на дружеството.
5. ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД събира лични данни във връзка със сключване на други договори и по повод търговските си взаимоотношения, съпътстващи и свързани с основния предмет на дейност на дружеството.
6. Видовете лични данни, които се събират, са:
6.1. Лични данни на представляващите и упълномощените лица на клиенти - юридически лица;
6.2. Лични данни на физическите лица действителни собственици на клиенти - юридически лица;
6.3. Лични данни на лицата определени да представляват дружеството и/или да водят кореспонденцията с ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
6.4. Лични данни на физическите лица клиенти
7. Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:
7.1. Име: Име, презиме и фамилия;
7.2. ЕГН;
7.3. Контакти: електронна поща, адрес и телефон;
7.4. Адрес: постоянен или настоящ;
7.5. Банкова информация: номер на банкова сметка;
7.6. Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професионален опит, собственост и други;
7.7. Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.
8. При отказ да бъдат предоставени изисканите лични данни или при невъзможност да бъдат предоставени, ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД има право да откаже да сключи договор, да прекрати вече сключен такъв или да прекрати търговските си взаимоотношенията.
9. Сроковете за съхраняването на лични данни са както следва:
ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по застрахователни договори и претенции за изплащане на обезщетение, както следва:
2
• Застрахователните договори и документи, които са съществена част от него (предложение за сключване на застрахователен договор, полица, анекси и др.) – максимален срок от 10 години, считано от датата на сключване на застрахователния договор, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
• Документи относно заявление за застрахователна претенция – максимален срок от 10 години, считано от датата на предявяване на претенция, като срокът е в зависимост от вида застраховка.
За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД обработва, можете да се обърнете към ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД и да поискате копие от Правилата за организацията и реда на архивната дейност на Дружеството.
10. Източниците и методите за събиране на лични данни са:
10.1. Подадени заявки за застраховане;
10.2. Декларации към заявки за застраховане;
10.3. Публикуваните и/или предоставени: Годишни или други счетоводни баланси, Отчети за приходите и разходите, други финансови анализи и справки свързани с финансовото състояние на даден контрагент (длъжник) и на самия клиент;
10.4. Търговски регистър и други официални регистри.
11. Получените лични данни са необходими във връзка със сключените застрахователни или други договори с ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД или други търговски взаимоотношения, и същите се обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно със съгласието на субекта на личните данни и в изпълнение на задълженията на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД по сключените договори. Събраните на горните основания лични данни се използват само за посочените в настоящото уведомление цели или за допълнителни съвместими цели, съгласно закона.
Определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) на основа-ние легитимния интерес на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД да изпълни задълженията си като застраховател и да повиши качеството на предоставяните услуги. Въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на Групата, може да споделим Вашите данни с компании, част от групата на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
12. Събраните лични данни може да бъдат предоставяни на държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им, както следва:
12.1. Национална агенция по приходите (НАП) - При поискване във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред.
12.2. Комисия за финансов надзор (КФН) - във връзка с осъществявания от КФН общ надзор
12.3. Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) - в предвидените от Закона за мерките срещу изпирането на пари случаи.
12.4. Органи на съдебна власт - Законът за съдебната власт предвижда общо задължение на юридическите лица да оказват помощ и съдействие на органите на съдебната власт при изпълнение на техните правомощия. ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД предоставя лични данни и във връзка със съдебни производства заведени от и срещу дружеството.
12.5. Министерство на вътрешните работи (МВР) - Закона за МВР съдържа общо задължение за всички юридически лица да оказват помощ и съдействие, и да се съобразяват с инструкциите на органите на МВР, като при поискване във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред.
12.6. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - При поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.
12.7. Комисия за защита от дискриминация - При поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.
12.8. Комисия за защита на конкуренцията - При поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.
12.9. Други органи на държавна или местна власт - Само при съществуващи законови основания за това и след уведомяване на субекта на данни.
3
13. Освен на държавни органи във връзка с техните задължения по закон, събраните лични данни може да бъдат предоставяни и на:
13.1.Застрахователни посредници, които клиентът е избрал и упълномощил да го представляват чрез Договор за възлагане.
13.2. Дружества обслужващи счетоводно клиенти на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, когато клиентът е изискал счетоводни и/или финансови документи да бъдат доставяни директно на тях, както и на дружеството обслужващо счетоводно ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;
13.3. Колекторски дружества за събиране на вземанията;
13.4.Адвокати или адвокатски кантори/дружества, във връзка със заведени съдебни дела от или срещу ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;
13.5. Частни съдебни изпълнители и нотариуси, във връзка със суброгационните права на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД след изплащане на застрахователно обезщетение и при заведени съдебни дела от или срещу ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
13.6.Кредитни агенции, във връзка с оценка и анализ на финансовото състояние на контрагентите на клиент на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;
13.7.Презастрахователи, с които ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД има сключен договор за презастраховане;
13.8. Одиторски дружества и одитни комитети.
14. Всеки субект на лични данни има право:
14.1. да получи потвърждение от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД за обработката на личните данни, свързани с него;
14.2. да поиска от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД достъп до лични данни, свързани с него, както и да получи копие от същите;
14.3. да поиска от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД личните данни, свързани с него, да бъдат предоставени на друг администратор;
14.4. да поиска от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД коригиране или заличаване на лични данни, свързани с него;
14.5. да поиска от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него;
14.6. да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, свързани с него, по всяко време, като това не засяга законността на обработването на данните до този момент.
14.7. да подаде възражение пред ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него;
14.8. да подаде възражение пред надзорния орган, във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него.
15. ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД прoфилира чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на за-дадени критерии, разработени от експерти актюери.
Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД на нашия уебсайт (http://www.ozk.bg/), както и във всеки наш офис в страната.
Искания, запитвания и възражения се подават в писмена форма на адреса на управление на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.