Как да подновя?
  • Попълвате формата
  • Получавате на е-mail линк за потвърждение с условията на полицата
  • Плащате сумата, по избрания от Вас начин
  • Получавате по е-mail потвърждение за плащане
  • За застраховка Гражданска отговорност ще получите безплатно полицата и съпътстващите документи по куриер, за останалите застраховки – по email
Недвижимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Движимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Допълнително покритие
Лимит за Доп. покритие Късо съединение
Лимит за Доп. покритие Гражданска отговорност към трети лица
Лимит (стойност на оръжието) лв.
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Достъпна сигурност за дома. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Клиенти на ОЗК-Застраховане, които подновяват за поредна година полица Достъпна сигурност, за която досега не са имали щети, ще получат при сключване на полица и допълнителна отстъпка, както следва:
• за 1 година без щети – 5%;
• за 2 поредни години без щети – 10%;
• за 3 и повече поредни години без щети – 15%.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица при Застрахователя или при неговите посредници, с представена точна информация за застрахованите обекти.
Вид МПС
Марка
Модел
Застрахователна сума на автомобила
Възраст на МПС в години
Възраст на водача
Брой застраховани МПС в ОЗК Застраховане на същия собственик и на членове на неговото семейство
Автомобилът е имал застраховка КАСКО в ОЗК Застраховане през предходните 12 месеца
МПС се използва основно за
МПС е с десен волан
Брой щети през предходните 12 месеца
(отказани, регресни и причинени от природни бедствия не се броят)
Авансов бонус - ново
(Авансовият бонус за липса на щети през периода на полицата се прилага при желание на застрахования за застрахователни полици по клауза "Пълно каско". Размерът му е 10% от базовата застрахователна премия и става дължим при първа предявена претенция за застрахователно обезщетение.
Ако Клиентът избере да ползва Авансов бонус, не може да ползва отстъпка за липса на претенции през предходната година. Авансовият бонус се прилага, независимо от останалите отстъпки по полицата.)
Имате ли сключена някоя от следните застраховки в ОЗК Застраховане
(при наличие или при сключване едновременно със застраховка Каско, получавате за всяка от тях по 5% отстъпка от премията за Каско)
Срок на застраховката
Клауза
Желаете ли Допълнително покритие "Кражба на аудиооборудване"
(Сумата не трябва да надвишава 5 000 лв.)
 
Желаете ли право на ремонт в официален сервиз
Желаете ли право на ремонт в доверен сервиз
Начин на плащане
Тук можете да заявите подновяване на изтичаща или вече изтекла полица по следните видове застраховки:

- "Гражданска отговорност"
- "Достъпна сигурност за Дома"
- "Каско" на СПС
- Застраховка срещу първи риск на "Жилище и домашно имущество"
Поднови полица онлайн
Вид на полицата
Номер на полица
Регистрационен номер на автомобила
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК
Телефон
E-mail
Начин на плащане
Коментар